مقایسه اثر میزوپرستول واژینال و اکسی توسین در سقط جنین سه ماهه دوم

سقط جنین در استرالیا
سقط جنین در استرالیا
مارس 16, 2020
تاثیر سایتوتک در سقط جنین در سه ماهه اول
آوریل 10, 2020

مقایسه اثر میزوپرستول واژینال و اکسی توسین در سقط جنین سه ماهه دوم

 

يافتن روشي آسان ،مطمئن و كم عارضه براي ختم حاملگي در سه ماهه دوم بارداري يكي از مسائل مهمي اسـت كه در چند دهه اخير مورد توجه قرار گرفته است . در مطالعات متعدد روش ها و مواد مختلف با دوزهاي متفاوت مورد ارز يابي قرار گرفته است. هدف از اين مطالعه مقايسه اثر ميزوپروستول واژينال و اكسي توسين با دوز بالا در ختم حاملگي سه ماهـه دوم مي باشد.

ختم حاملگي در نيمه دوم بارداري به دلايلي از جمله نقائص جنيني ،مرگ داخل رحمي جنين ، پـارگي زودرس كيسه آب و بيماريهاي طبي مادر انجام مي پـذيرد. طيـف متنوعي از روشهاي ختم بارداري در سـه ماهـه دوم مـورد استفاده قـرار مـي گيـرد كـه ميتـوان بـه دو دسـته روش جراحي و استفاده از درمان دارويي تقسيم نمـود. در خـتم به روش جراحي تجربه و مهارت جراح و همچنـين ميـزان سن حاملگي از اهميـت بـالايي برخـوردار اسـت . احتمـال سوراخ شدن رحم، عفونت، خونريزي، آمبولي مايع آمنيون و واكنش در برابر داروهـاي بـي حـسي بـا پيـشرفت سـن حاملگي افزايش مي يابد بنابراين در سقط سـه ماهـه دوم استفاده از روشهاي طبي نسبت به روشهاي جراحي ترجيح داده مي شود.

در روش درمان طبي از داروهاي مختلفي بـراي القـاء سقطميتوان استفاده نمود، رايج ترين درمان طبي استفاده از پروســتاگلاندين هــا مــي باشــد. اكــسي توســين معمــولاً در خــتم بــارداري نيمــه دوم بــدليل پراكنــدگي گيرنده هاي خود ، نسبتاً غيـر مـوثر اسـت امـا مطالعـات نشان ميدهد كه دوز بالاي اكسي توسـين در القـاء سـقط موثر مي باشد بنابراين جهت ختم حـاملگي در سـه ماهه دوم، نياز به دوزهاي بالايي از اكسي توسين است كه مي تواند دو عارضه مهم و جدي صدمات و پـارگي رحـم و سرويكس و مسموميت با آب را به همراه داشته باشـد.

ميزوپروستول نوعي پروستاگلندين E1 صناعي است كه بـه آساني بصورت خوراكي يا واژينال قابل استفاده مي باشـد ، ايـن دارو ارزان و در دمـاي اتـاق قابـل نگهـداري اسـت و بصورت تجربي براي آماده سازي سرويكس و القـاء ليبـر و جهت سقط در سه ماهه اول ودوم به كـار مـي رود. مطالعات نشان مي دهـد ميزوپروسـتول يـك عامـل قـوي منقبض كننده رحمي استكه در سقطسه ماهه دوم بسيار موثر ميباشد. چندين بررسي مقايسه اي ثابت كـرده اسـت كه در ختم سه ماهه دوم بارداري ميزوپروستول واژينال يا خوراكي با دوز بالا از روشهاي متناوب مثل اكسي توسـين با دوز بالا و PGE2 كارائي بيشتري دارد و همچنين تابلوي عوارض جانبي آن قابل قبول مي باشد. هدف مشترك همه اين مطالعات كوتاهتر كردن سـير زايمان، كاهش هزينـه ، كـاهش مورتـاليتي و موربيـديتي مادر مي باشد. بر اين اساس و به منظور يافتن روش موثر ،كم هزينه با عارضـه كـم ايـن مطالعـه بـا هـدف مقايـسه ميزوپروستول واژينال با اكسي توسين دوز بالا جهت خـتم حــاملگي تريمــستر دوم در بيمارســتان دكتــر شــريعتي بندرعباس انجام گرفت.
میزوپرستول

روش كار مقایسه اکسی توسین با میزوپرستول

در اين كارآزمايي باليني دو سوكور،100 زن باردار بـا سن حاملگي 24-12 هفته كـه جهـت خـتم حـاملگي در بيمارستان بستري شده بودند در صـورت داشـتن شـرايط ورود بـه مطالعـه بـه صـورت تـصادفي در دو گـروه قـرار گرفتند.

شرايط ورود به مطالعـه:

 1. IUFD مـرگ داخـل رحمـي جنــين
 2. آنومــالي جنــين
 3. PProm پــارگي زودرس كيـسه آمنيـون
 4. انديكاسـيو نهـاي مـادري مثـل پـره اكلامپسي شديد و بيماريهاي طبي مادر
 5. پاريتي مـادر كمتر از6 باشد
 6. سابقه يكبار سزارين قبلي

شــرايط خـــروج از مطالعـــه:

 1. حــاملگي چنـــد قلـــو
 2. كانتر انديكاسيون هاي درمان باپروستاگلاندين ها مثل مـشكلات قلبـي و حـساسيت بـه ميـزو پروسـتول و آسـم
 3. داشتن انقباضات خوب رحمي(بيش از سـه انقبـاض در 10دقيقه) و باز بودن دهانـه سـرويكس
 4. عـدم رضـايت بيمار 5 -سابقه بيشتر يامساوي 2 بار سزارين قبلي يا هـر گونه اسكار جراحي در رحـم
 5. كوريـو آمنيونيـت واضـح
 6. جفت سرراهي

در گــروه اول قــرص ميزوپروســتول واژينــال 200 ميكروگرم در فورنيكس خلفي واژن قرار داده شـده و پـس از 12 سـاعت در صـورت عـدم دفـع محـصولات حـاملگي مجدداً200 ميكروگرم ميزوپروستول واژينال تجويز ميـشد. در گروه دوم اكسي توسين با دوز بـالا (50 واحـد در 500 سي سي سـرم رينگـر) در طـول سـه سـاعت و سـپس در صورت عدم دفع محصولات حاملگي با فواصل يك سـاعت استراحت و سه ساعت اينداكشن با افزودن 50 واحد اكسي توسين به دوز قبلي در هر نوبت ادامه مي يافت. پس از 24 ساعت ،دو گروه از نظر موفقيـت درمـان و عوارض با هم مقايسه مـي شـدند . عـدم دفـع محـصولات حاملگي در 24 ساعت به عنوان شكست درمـان محـسوب مي گرديد. در موارد دفع ناقص جفت ، ابتدا به مـدت يـك ساعت 30 واحد اكسي توسين در يـك ليتـر سـرم رينگـر استفاده مي شد و در صورت عدم دفع كامل جفـت بيمـار تحت عمـــــل كورتاژ قرار مي گرفت.

 

مقاله ها در مورد خرید قرص سقط جنین

خرید قرص سقط جنین

خرید قرص سایتوتک

خرید قرص میزوپرستول

 

نتايج مقایسه میزوپرستول با اکسی توسین

در اين مطالعه مشخـصات دموگرافيـك نظيـر سـن ، پاريتي، سن حاملگي و سابقه يكبـار سـزارين در دو گـروه تفاوت آمـاري معنـي داري را نـشان نـداد. توزيـع فراوانـي مشخصات دموگرافيك در جدول 1 ارائه شده است.
مقایسه اثر میزوپرستول واژینال و اکسی توسین
شايعترين انديكاسيون خـتم حـاملگي در دو گـروه IUFD بود و بيماري طبي مادر كه انديكاسيون ختم بارداري باشد در دو گروه ديده نشد. مقايسه دو گروه بعد از 24 سـاعت نـشان داد كـه در گروه اول (مصرف كننده ميزوپروستول) ميزان موفقيت 94 درصد و در گروه دوم (اكسي توسين) 86 درصد بـوده ، در گــروه اول 6 درصــد و در گــروه دوم 14 درصــد شكــست درمان ديده شد. همچنـين مـدت زمـان لازم جهـت دفـع كامل جفت و جنين براي ميزو پروستول 9/9 سـاعت و در مورد اكسي توسين 13/5ساعت بطول انجاميد كـه از نظـر آماري تفـاوت معنـي دار بـود. در مقايـسه عـوارض ، دفـع ناقص جفت و جنين كـه بـا سـونوگرافي واژينـال روز بعـد تشخيص داده شدند، در گروه اول 6/38 درصد و در گـروه دوم 18/37 درصد گزارش شد ، ساير عوارض در دو گـروه مشاهده نشد.(جدول2)
مقایسه اثر میزوپرستول واژینال و اکسی توسین
در كل عوارض در دو گروه از نظر آماري تفاوت معني داري نداشتند هر چند ميزان دفع ناقص جفت و جنين در گروه اكسي توسين بيشتر از گروه ميزوپروستول بود. لازم به ذكر است استفاده از دارو در طول القاء زايمان شاملاستامينوفن درصورت تب ،پرومتازين و متوكلوپراميد در صورت اسـتفراغ ، ديفنوكـسيلات در صـورت اسـهال و پتيدين در صورت هايپراستيموليشن رحمي گزارش نشد.

 

بحث در مورد مقایسه و اثر میزوپرستول و اکسی توسین

قرص واژينال ميزوپروسـتول اثـر بـسيار خـوبي بـراي القـاي سـقط در سـه ماهـه دوم بـارداري دارد. مطالعـات متعددي جهت مقايسه اثر اكسي توسـين و ميزوپروسـتول انجـام شـده اسـت ، در ايـن مطالعـات اكـسي توسـين بـا دوزهـاي متفـاوت و ميزوپروسـتول بـه روشـهاي مختلـف خوراكي، واژينال و ركتال با دوزهاي متفاوت مورد استفاده قرار گرفته است و هدف از تمام اين مطالعـات يـافتن كـم خطرترين وموثرترين روش با كمترين دوز دارويي مـصرف شده مي باشـد. در مطالعـه رامـسي و همكـاران ، كـارائي ميزوپروستول واژينال در مقايسه با اكـسي توسـين جهـت ختم حاملگي سـه ماهـه دوم مـورد بررسـي قـرار گرفـت .

ميزوپروستول واژينال با دوز 400 ميكروگرم هر 12 ساعت تا 5 دوز به كار مي رفت و اكسي توسين بصورت 50 واحد در 500 سي سي نرمـال سـالين در طـول سـه سـاعت بـا فواصل يك ساعت استراحت حداكثر تا 6 بار به همـراه 10 ميلي گرم پروستاگلندين E2 هر 6 سـاعت مـورد اسـتفاده قرار گرفت.متوسط زمان براي سقط در گروه ميزوپروستول 12 ساعت و در گروه اكـسي توسـين 17 سـاعت بـود كـه بطور معني داري در گروه ميزوپروستول كمتر بود ، درصد موفقيت در گروه ميزوپروستول بيشتر بود هر چند با گروه اكسي توسين تفاوت معني داري نداشت و عوارض جـانبي در گـــروه ميزوپروســـتول كمتـــر از اكـــسي توســـين بود.

در مطالعه ناكينتو در گروه اول، ميزوپروستول واژينـال با دوز 50 ميكروگرم آغاز و هر 6 ساعت دو برابر مي گرديد تا انقباضات موثر رحمـي اتفـاق مـي افتـاد. در گـروه دوم انفوزيون اكسي توسين بـا دوز اوليـه متفـاوت (بـر حـسب پاريتي) در 500 سي سي سـرم دكـستروز 5 درصـد آغـاز مي گرديد و هر30 دقيقه افزايش مي يافت تا حـداكثر بـه 40 ميلي واحد مي رسـيد. درصـد موفقيـت در مـدت 48 ساعت از اينداكشن در گروه ميزوپروستول واژينال100 %و در گروه درماني اكسي توسين 96/7 %بود.

 

كرامر و همكاران نيز جهت مقايسه اثر ميزوپروستول و اكسي توسين100 ميكروگرم ميزوپروستول واژينال را هـر 4 ساعت تا حداكثر 5 دوز بكار بردند و اكـسي توسـين بـا دوز 1 ميلي واحد در دقيقه آغاز و هـر 30 دقيقـه افـزايش مي يافت تا زمانيكه فعاليت موثر رحمي را مشاهده نمايند، حداكثر دوز اكسي توسين 36 ميلي واحـد در دقيقـه بـود. يافته ها نشان داد كه ميزوپروستول واژينال در مقايـسه بـا اكسي توسين در مدت زمان كوتاهتري باعث القاء زايمـان مي گردد

در مطالعه حاضـر هماننـد مطالعـات ذكـر شده مدت زمان لازم براي دفع جفت و جنين در اسـتفاده از ميزوپروستول كمتر از اكسي توسين بود البته در مطالعه رامــسي عــوارض بــين دو گــروه از نظــر آمــاري ارتبــاط معني داري را نشان داد در حاليكه در مطالعه حاضر تفاوت معنــي دار نبــود كــه ميتوانــد بــه دليــل اخــتلاف دوز ميزوپروستول باشد زيرا در مطالعه ما ،ميزوپروستول با دوز كمتري استفاده شده بود. هزينه و مدت بستري در گـروه ميزوپروسـتول بطـور معني دار كمتر از گروه اكسي توسين بود كه اين يافتـه بـا نتايج مطالعات رامسي و ناكينتو مطابقت دارد. در مطالعه حاضر عوارض كمتر و مدت زمان كوتـاهتر اينداكــشن موفقيــت آميــز بــا اســتفاده از دوز پــايين تــر ميزوپروستول مشاهده شده است. اين نكته حـائز اهميـت است كه در گـروه ميزوپروسـتول هيـستروتومي بـه علـت شكست درمان ديده نشد.
اکسی توسین

نتيجه نهايي اثر میزوپرستول و اکسی توسین در سقط جنین

با توجه به موارد ياد شده استفاده از ميزوپروستول در ختم حاملگي سه ماهه دوم بـارداري كـاملا مـوثر اسـت و نسبت به روشهاي ديگر القاء سقط سه ماهه دوم در مـدت كوتاهتري باعث سقط مي شود، عوارض، مـدت بـستري و هزينه بستري نيز نسبت به اكسي توسين كمتر مي باشد.

 

مقایسه اثر میزوپرستول واژینال و اکسی توسین در سقط جنین سه ماهه دوم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تماس با خانم حسینی کلیک کنید
error: