راه های جلوگیری از سقط جنین
ژانویه 6, 2020
مقایسه اثر میزوپرستول واژینال و اکسی توسین در سقط جنین سه ماهه دوم
آوریل 10, 2020
سقط جنین در استرالیا

مطالعه تاريخچه و سير تحولات حقوق جزايي كشورهاي مختلف نشان ميدهـد كـه قـبلا سـقط جنـين در بـسياري از كشورها منجمله استراليا جرم تلقي گرديد و مستوجب مجازات بوده اسـت. از طرفـي سـقط جنـين يـك پديـده جهـاني اجتناب ناپذير است و آمار جهاني در سال 1990 تعداد ساليانه آن را بين 36 تا 53 ميليون فقره تخمين زده ميشود كه صرفاً حدود يك سوم از اين تعداد به طور قانوني و در كلينيكهاي بهداشتي و مجهز انجام شده بوده اند.

 

سقط جنین در استرالیا

هنوز بر اساس قانون جزائي سال 1900 سقط جنـين در 1 ايالت مركزي استراليا (ACT) جرم محسوب ميشود و مرتكب آن ممكن است به 10 سال زندان محكوم شـود. ممنـوع و تحـت 2 سقط جنين همچنين در ايالت تاسـماني مقررات و محدوديتهاي ويژهاي مي باشد. اين در حـالي است كه در ايالات ديگر استراليا سقط جنين بـه راحتـي در مراكز خصوصي انجـام مـيشـود و مراكـز درمـاني زيادي آزادانه در رسانهها و اينترنـت امكانـات خـود را براي سقط جنين تبليغ ميكنند. بـا ايـن وجـود در همـين ايالتها نيز انجام سقط جنين در بيمارسـتانهـاي دولتـي تــابع تــشريفات خــاص و يــا منــوط بــه تــصويب كميسيونهاي پزشـكي اسـت. حتـي در ايـالاتي نيـز كـه سقط جنين جرم محسوب مـيشـود بـر اسـاس قـوانين بهداشتي و درماني (Act Health) در موارد خاصـي كـه نجــات جــان مــادر ايجــاب مــي نمايــد بــا تــصويب كميسيونهاي پزشكي سقط جنين انجام پذير است.

در جائيكه مادران متقاضي سقط جنين در يك ايالـت بـا محدوديتها، موانع و يا تشريفات قانوني مواجه ميشوند به نزديـكتـرين ايالـت همجـوار مـسافرت مـينماينـد و به منظور خود نائـل مـيآينـد. بـا ايـن وجـود در چنـين مـــواردي اعتـــراض و شـــكايت آنـــان و يـــا تـــلاش كميــسيونهــاي بــازنگري قــوانين در جهــت حــذف محدوديتهاي سقط جنين براي پرهيز از مـسافرتهـاي باصطلاح تحميلي و نهايتـاً پرهيـز از مخـارج و زحمـات متحمله می باشد.

سقط جنین در استرالیا

توجيهات كليسا و انجمن هاي مذهبي در مخالفت مطلـق بـا سقط جنين

در تمام كشورهاي مترقي منجملـه اسـتراليا، گروههـا و انجمنهاي مخالف با سقط جنين وجـو دارنـد كـه افكـار تمامي اين افراد و انجمنهـا تمامـاً از اعتقـادات مـذهبي و آراء كليساها نشأت ميگيرد. بهطوريكه از اعلاميـههـا و نوشتههاي مخالفان سقط جنين چنين استنباط مـيشـود كه اين افراد مخالفت خود را اينگونه توجيه مينمايند:

حق زندگي از اساسـيتـرين حقـوق انـسانها اسـت و براي همه انسانها بايد محترم شمرده شود. اين گروههـا اعتقـاد دارنـد كـه دورة زنـدگي انـسان از انعقـاد نطفـه شروع و با مرگ طبيعي خاتمه مييابد؛ لذا نميتوان گفت كه جنين چيزي كمتـر از يـك انـسان اسـت. ايـن گـروه استدلال مينمايند كه حق زنـدگي بايـد بـر ادعاهـائي از قبيل حق كنترل انـسان نـسبت بـه بـدن خـود و يـا حـق و حق انتخاب داشتن يا 4 انتخاب نحوه زندگي خصوصي نداشتن فرزند ترجيح داده شود. مخالفـان سـقط جنـين همچنين بيان ميدارند كه اگر فردي اظهار دارد كه نوزاد تولد نيافته واقعاً انسان نيست بلكه تودهاي سلولي است، يا شناخت كاملي از فرآيند جنين در حال رشد ندارد و يا به قبيح بودن سـقط جنـين كـه فـي الواقـع نـابود كـردن ساختار يك انسان ميباشد پي نبرده است.

قــوانين ســقط جنــين و رده بنــدي كــشورهاي مختلــف

كشورهاي دنيا را از نظر وضعيت قانون سقط جنين بـه سه دسته ذيل تقسيم ميشوند:

الـف: كـشورهائي كـه 40 %جمعيـت جهـان را بـه خـود اختصاص دادهاند و به صرف تقاضاي زن باردار سـقط جنين به راحتي صورت ميپذيرد. اتريش، كانادا، فرانسه نـروژ، هلنـد، سـنگاپور، سـوئد و ويتنـام از جملـه ايـن كشورها هستند.

ب: كــشورهائي كــه 25 %جمعيــت دنيــا را بــه خــود اختصاص دادهاند و در اين كشورها سقط جنـين صـرفاً در صورتي انجام ميشود كه جـان زن در خطـر باشـد. كشور استراليا از جمله اين كشورهاست.

ج: كشورهائي كه 35 %مـابقي جمعيـت دنيـا را بـه خـود اختـصاص داده اسـت و در ايـن كـشورها سـقط جنـين ممنوع و تحت محدوديتهاي شديد قانوني است. كـشور ايران از جمله اين كشورهاست.

 

مقاله های در مورد خرید قرص سقط جنین

خرید قرص سقط جنین

خرید قرص سایتوتک

خرید قرص میزوپرستول

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تماس با خانم حسینی کلیک کنید
error: